Diaz, Upton e Mann: dopo il ciak, relax alle Bahamas